198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 01/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0971291***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

2

0332621***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

3

0327563***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

4

0362288***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

5

0982197***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

6

0988283***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

7

0978375***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

8

0978906***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

9

0967674***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

10

0363633***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

11

0978196***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

12

0389658***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

13

0964226***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

14

0979420***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

15

0386988***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

16

0865380***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

17

0969676***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

18

0386292***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

19

0964837***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

20

0964126***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

21

0389643***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

22

0979414***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

23

0368582***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

24

0982966***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

25

0386866***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

26

0374949***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

27

0357787***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

28

0372997***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

29

0977953***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

30

0974975***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

31

0326463***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

32

0965069***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

33

0375446***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

34

0962163***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

35

0359022***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

36

0865295***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

37

0865295***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

38

0978229***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

39

0333728***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

40

0973820***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

41

0987221***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

42

0989889***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

43

0866652***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

44

0984826***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

45

0977026***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

01/03/2019

46

0969783***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

47

0974312***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

48

0968026***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

49

0974795***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

50

0982557***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

51

0973152***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

52

0965989***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

53

0349199***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

54

0985119***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

55

0976839***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

56

0355380***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

57

0384140***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

01/03/2019

58

0387511***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

01/03/2019

59

0359544***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

01/03/2019

60

0375446***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

01/03/2019

61

0368108***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

01/03/2019

62

0379422***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

01/03/2019