198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 02/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0395593***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

2

0973322***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

3

0372921***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

4

0357787***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

5

0868661***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

6

0975511***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

7

0986537***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

8

0986361***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

9

0374856***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

10

0973532***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

11

0973532***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

12

0868093***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

02/03/2019

13

0367572***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

02/03/2019

14

0865936***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

02/03/2019

15

0399607***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

02/03/2019

16

0393969***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

02/03/2019

17

0336307***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

02/03/2019

18

0985605***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

02/03/2019

19

0368384***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

02/03/2019

20

0867623***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

02/03/2019

21

0985785***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

02/03/2019

22

0865884***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

02/03/2019

23

0377169***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

02/03/2019