198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 03/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0868991***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

2

0392984***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

3

0358088***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

4

0383235***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

5

0968471***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

6

0974392***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

7

0398616***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

8

0964474***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

9

0977433***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

10

0332238***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

11

0969189***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

12

0972473***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

13

0354123***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

14

0327698***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

15

0974622***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

16

0964084***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

17

0964911***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

18

0974324***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

19

0349199***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

20

0344218***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

21

0869826***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

03/03/2019

22

0382901***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

03/03/2019

23

0984711***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

03/03/2019

24

0356873***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

03/03/2019

25

0964538***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

03/03/2019

26

0865884***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

03/03/2019

27

0965860***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

03/03/2019

28

0979945***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

03/03/2019

29

0981320***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

03/03/2019

30

0987133***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

03/03/2019

31

0397569***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

03/03/2019

32

0329666***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

03/03/2019

33

0374018***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

03/03/2019

34

0866652***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

03/03/2019