198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 04/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0346210***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

2

0972779***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

3

0348688***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

4

0869792***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

5

0359443***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

6

0359443***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

7

0961111***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

8

0387846***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

9

0964538***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

10

0969296***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

11

0983125***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

12

0963243***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

13

0869653***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

14

0868568***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

15

0398004***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

16

0386916***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

17

0961809***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

18

0965339***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

19

0987414***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

20

0971917***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

21

0334856***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

22

0399321***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

23

0981534***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

24

0374806***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

25

0377185***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

26

0969289***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

27

0347472***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

28

0966869***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

29

0978196***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

30

0329229***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

31

0969915***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

32

0973055***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

33

0978305***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

34

0974622***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

35

0962727***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

36

0327924***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

37

0328287***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

04/03/2019

38

0334533***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

39

0867623***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

40

0985290***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

41

0985530***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

42

0355724***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

43

0987241***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

44

0869365***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

45

0332018***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

46

0969278***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

47

0865168***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

48

0971941***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

49

0867605***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

50

0974545***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

51

0329300***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

52

0394856***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

53

0981320***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

04/03/2019

54

0982959***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

04/03/2019

55

0334533***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

04/03/2019

56

0989992***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

04/03/2019