198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 05/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0389397***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

2

0984691***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

3

0984691***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

4

0866652***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

5

0921012***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

6

0961134***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

7

0985614***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

8

0981241***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

9

0353823***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

10

0978420***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

11

0967156***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

12

0976565***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

13

0985487***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

14

0962510***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

15

0987092***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

16

0972861***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

17

0346409***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

18

0385776***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

19

0961456***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

20

0969792***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

21

0366892***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

22

0963543***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

23

0963543***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

24

0985290***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

25

0358566***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

26

0965560***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

27

0378539***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

28

0372027***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

29

0365949***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

30

0334791***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

31

0963948***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

32

0386915***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

33

0968690***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

34

0373371***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

35

0379523***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

36

0379523***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

37

0983125***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

38

0332238***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

39

0347418***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

40

0976089***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

41

0395523***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

42

0972058***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

43

0374018***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

44

0337759***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

05/03/2019

45

0977510***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

46

0981241***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

47

0972291***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

48

0977193***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

49

0378318***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

50

0382919***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

51

0353981***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

52

0975306***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

53

0329666***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

54

0963948***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

55

0966119***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

56

0355739***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

57

0977172***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

58

0378464***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

05/03/2019

59

0392908***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

05/03/2019

60

0865569***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

05/03/2019