198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 06/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0987829***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

2

0333629***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

3

0349533***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

4

0366886***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

5

0359317***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

6

0989733***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

7

0965924***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

8

0394694***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

9

0365991***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

10

0374806***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

11

0373666***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

12

0399313***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

13

0966307***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

14

0968017***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

15

0337455***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

16

0971040***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

17

0377249***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

18

0365811***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

19

0968366***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

20

0388566***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

21

0983396***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

22

0983396***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

23

0981765***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

24

0981510***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

25

0337257***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

26

0968200***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

27

0964674***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

28

0866991***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

29

0363161***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

30

0389329***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

06/03/2019

31

0972861***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

06/03/2019

32

0385770***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

06/03/2019

33

0976124***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

06/03/2019

34

0982669***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

06/03/2019

35

0978794***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

06/03/2019

36

0961664***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

06/03/2019

37

0967907***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

06/03/2019

38

0977026***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

06/03/2019

39

0989064***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

06/03/2019

40

0978418***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

06/03/2019

41

0382787***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

06/03/2019

42

0974975***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

06/03/2019

43

0964674***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

06/03/2019