198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 07/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0347427***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

2

0967882***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

3

0962833***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

4

0978849***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

5

0386292***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

6

0362781***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

7

0345228***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

8

0972650***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

9

0344928***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

10

0964394***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

11

0964394***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

12

0382787***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

13

0347565***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

14

0369494***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

15

0338443***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

16

0963881***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

17

0974872***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

18

0868857***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

19

0383036***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

20

0369567***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

21

0983523***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

22

0388838***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

23

0968991***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

24

0968991***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

25

0968715***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

26

0965556***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

27

0981535***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

07/03/2019

28

0349487***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

29

0979222***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

30

0989491***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

31

0394856***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

32

0969763***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

33

0986139***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

34

0974872***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

35

0869269***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

36

0961064***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

37

0968307***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

38

0378382***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

39

0975925***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

07/03/2019

40

0982882***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

07/03/2019

41

0339391***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

07/03/2019

42

0985987***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

07/03/2019

43

0975719***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

07/03/2019

44

0965556***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

07/03/2019

45

0974320***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

07/03/2019

46

0971040***

Giải nhất

Thẻ cào Viettel mệnh giá 500.000 VNĐ

07/03/2019

47

0963706***

Giải nhất

Thẻ cào Viettel mệnh giá 500.000 VNĐ

07/03/2019