198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 08/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0981053***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

2

0389520***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

3

0393041***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

4

0336613***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

5

0985533***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

6

0389450***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

7

0965529***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

8

0977639***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

9

0368968***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

10

0964428***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

11

0398496***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

12

0399331***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

13

0397505***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

14

0983992***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

15

0967156***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

16

0987979***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

17

0398758***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

18

0969361***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

19

0865499***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

20

0328356***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

21

0355135***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

22

0972650***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

23

0973262***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

24

0969443***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

25

0335402***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

26

0976846***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

27

0989964***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

28

0353619***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

29

0964084***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

30

0981016***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

31

0968450***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

32

0346861***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

33

0969902***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

34

0374009***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

35

0974690***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

36

0981510***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

37

0378464***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

38

0977686***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

39

0832833***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

08/03/2019

40

0981053***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

41

0393041***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

42

0972443***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

43

0378539***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

44

0374018***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

45

0962510***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

46

0976241***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

47

0977447***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

48

0386769***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

49

0348581***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

50

0868434***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

51

0963543***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

52

0977072***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

53

0942817***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

54

0392847***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

55

0337759***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

08/03/2019

56

0965756***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

08/03/2019

57

0965269***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

08/03/2019

58

0983941***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

08/03/2019