198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 09/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0336944***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

2

0375717***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

3

0397322***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

4

0397322***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

5

0981053***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

6

0345228***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

7

0985093***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

8

0985093***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

9

0972722***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

10

0987999***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

11

0386002***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

12

0962201***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

13

0865547***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

14

0971374***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

15

0358745***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

16

0987133***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

17

0353619***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

18

0979633***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

19

0985546***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

20

0965756***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

21

0983311***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

22

0971624***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

23

0977046***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

24

0328500***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

25

0389228***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

26

0389228***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

27

0346348***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

28

0399889***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

29

0984899***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

30

0981016***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

31

0337777***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

32

0346630***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

33

0395557***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

34

0988114***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

35

0963379***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

36

0349487***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

37

0327517***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

38

0973648***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

39

0333931***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

40

0968405***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

09/03/2019

41

0397322***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

42

0386002***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

43

0398496***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

44

0365047***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

45

0374009***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

46

0386434***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

47

0358821***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

48

0868908***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

49

0972058***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

50

0981546***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

51

0969076***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

52

0395557***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

09/03/2019

53

0866195***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

09/03/2019

54

0981534***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

09/03/2019

55

0978849***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

09/03/2019

56

0963600***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

09/03/2019

57

0865901***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

09/03/2019

58

0973876***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

09/03/2019