198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 10/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0976156***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

2

0328181***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

3

0362672***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

4

0359966***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

5

0378464***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

6

0985646***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

7

0367891***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

8

0367891***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

9

0358282***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

10

0969202***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

11

0346777***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

12

0976121***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

13

0966657***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

14

0377939***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

15

0394856***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

16

0976312***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

17

0983555***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

18

0973234***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

19

0975755***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

20

0338301***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

21

0986037***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

22

0982145***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

23

0386944***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

10/03/2019

24

0979596***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

10/03/2019

25

0383901***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

10/03/2019

26

0866652***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

10/03/2019

27

0398859***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

10/03/2019

28

0983941***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

10/03/2019