198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 21/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0973138***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

2

0389977***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

3

0976428***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

4

0976428***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

5

0395760***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

6

0352963***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

7

0383046***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

8

0964837***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

9

0962859***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

10

0392308***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

11

0372809***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

12

0963411***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

13

0976038***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

14

0962293***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

15

0976839***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

16

0964975***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

17

0983912***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

18

0966725***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

19

0973927***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

20

0336307***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

21

0336307***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

22

0986978***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

23

0973740***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

24

0973740***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

21/02/2019

25

0976885***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

26

0976885***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

27

0978132***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

28

0383046***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

29

0968455***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

30

0968455***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

31

0389976***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

32

0348597***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

33

0979420***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

34

0973927***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

35

0357787***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

36

0395676***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

21/02/2019

37

0964389***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

21/02/2019

38

0979374***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

21/02/2019