198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 11/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0377249***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

2

0382262***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

3

0977854***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

4

0966369***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

5

0382563***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

6

0336676***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

7

0364739***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

8

0966859***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

9

0989733***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

10

0374224***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

11

0332238***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

12

0978425***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

13

0962766***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

14

0984004***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

15

0985018***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

16

0973243***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

17

0869969***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

18

0367325***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

19

0976213***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

20

0966948***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

21

0966948***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

22

0982535***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

23

0866652***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

24

0378464***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

25

0868840***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

26

0969763***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

27

0968175***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

28

0395523***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

29

0968405***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

30

0357250***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

31

0964394***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

32

0978811***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

33

0978811***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

34

0383036***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

11/03/2019

35

0982228***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

36

0336012***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

37

0965529***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

38

0346292***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

39

0976241***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

40

0973234***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

41

0984931***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

42

0971633***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

43

0985165***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

44

0366766***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

45

0974428***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

11/03/2019

46

0368360***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

11/03/2019