198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 12/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0961329***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

2

0389397***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

3

0355628***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

4

0355628***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

5

0965924***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

6

0965924***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

7

0969776***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

8

0388020***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

9

0968052***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

10

0367005***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

11

0989736***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

12

0329082***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

13

0976156***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

14

0986243***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

15

0973705***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

16

0978082***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

17

0367731***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

18

0374532***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

19

0346630***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

20

0971198***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

21

0961048***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

22

0972389***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

23

0972389***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

24

0962949***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

25

0379400***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

26

0962539***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

27

0865884***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

28

0868104***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

29

0389344***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

30

0398859***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

31

0972270***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

32

0975877***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

33

0384037***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

34

0966873***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

35

0981546***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

36

0981546***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

37

0988819***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

12/03/2019

38

0333253***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

39

0329082***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

40

0976156***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

41

0976156***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

42

0982555***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

43

0979808***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

44

0346630***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

45

0329229***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

46

0328287***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

47

0395523***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019

48

0384037***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

12/03/2019