198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 13/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0868608***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

2

0963123***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

3

0386843***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

4

0974220***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

5

0974220***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

6

0982882***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

7

0985777***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

8

0334264***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

9

0966343***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

10

0987391***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

11

0869876***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

12

0392181***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

13

0986952***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

14

0962003***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

15

0986252***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

16

0382555***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

17

0867551***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

18

0358566***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

19

0972773***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

20

0369006***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

21

0363931***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

22

0966859***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

23

0365752***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

24

0979374***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

25

0972702***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

26

0984752***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

27

0989158***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

28

0328954***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

29

0966554***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

30

0963695***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

31

0328195***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

32

0356059***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

33

0964190***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

34

0984899***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

35

0988957***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

36

0978846***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

37

0357250***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

38

0367731***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

39

0976685***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

40

0979449***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

41

0966869***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

42

0344925***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

43

0981546***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

44

0865884***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

45

0338301***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

13/03/2019

46

0985777***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

47

0332238***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

48

0973705***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

49

0974628***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

50

0347427***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

51

0984004***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

52

0328287***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

53

0984899***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

54

0964158***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

55

0983396***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

56

0865884***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

57

0327007***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

13/03/2019

58

0965410***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

13/03/2019

59

0966238***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

13/03/2019