198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 14/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0367312***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

2

0868991***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

3

0976560***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

4

0347565***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

5

0373571***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

6

0962510***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

7

0359137***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

8

0333770***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

9

0985099***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

10

0386866***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

11

0979511***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

12

0969364***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

13

0963579***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

14

0989507***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

15

0865397***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

16

0961019***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

17

0334076***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

18

0968991***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

19

0384982***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

20

0398200***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

21

0345228***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

22

0376994***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

23

0969076***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

24

0388289***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

25

0977684***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

26

0962859***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

27

0974975***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

28

0974740***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

29

0968431***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

30

0346630***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

31

0975072***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

32

0376859***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

33

0962539***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

34

0352611***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

35

0968450***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

36

0967018***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

37

0328954***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

38

0969763***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

39

0969658***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

40

0383334***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

41

0976560***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

42

0982854***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

43

0969776***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

44

0969776***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

45

0964389***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

14/03/2019

46

0964389***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

47

0349616***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

48

0978811***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

49

0979511***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

50

0356059***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

51

0333728***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

52

0965269***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

53

0347427***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

54

0984587***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

55

0384297***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

56

0942817***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

57

0367731***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

58

0367005***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

59

0975877***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

14/03/2019

60

0962058***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

14/03/2019

61

0375446***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

14/03/2019

62

0868179***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

14/03/2019

63

0966012***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

14/03/2019

64

0353291***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

14/03/2019

65

0868568***

Giải nhất

Thẻ cào Viettel mệnh giá 500.000 VNĐ

14/03/2019