198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 15/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0983743***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

2

0384098***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

3

0327517***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

4

0379882***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

5

0964806***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

6

0964543***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

7

0387171***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

8

0982145***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

9

0978849***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

10

0961702***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

11

0961048***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

12

0366650***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

13

0985546***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

14

0336998***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

15

0378464***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

16

0988292***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

17

0366032***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

18

0329734***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

19

0969364***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

20

0333410***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

21

0989869***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

22

0987221***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

23

0969658***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

24

0372162***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

25

0356059***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

26

0337777***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

27

0336929***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

28

0942817***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

29

0383875***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

30

0348581***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

31

0365047***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

32

0368360***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

33

0962766***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

34

0386944***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

15/03/2019

35

0969299***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

36

0972861***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

37

0368269***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

38

0964158***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

39

0327116***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

40

0327116***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

41

0979478***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

42

0365949***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

43

0358291***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

44

0969570***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

45

0972650***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

46

0974545***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

15/03/2019

47

0969189***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

15/03/2019