198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 16/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0362114***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

2

0353359***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

3

0979462***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

4

0978811***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

5

0868791***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

6

0349199***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

7

0969170***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

8

0333410***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

9

0968386***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

10

0978849***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

11

0965410***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

12

0969443***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

13

0327517***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

14

0963600***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

15

0349616***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

16

0388779***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

17

0964158***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

18

0976156***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

19

0336929***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

20

0335511***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

21

0971358***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

22

0981535***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

23

0962539***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

24

0979588***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

25

0988318***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

16/03/2019

26

0986395***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

27

0374662***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

28

0867536***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

29

0968671***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

30

0979147***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

31

0383036***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

32

0978577***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

33

0966873***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

34

0962766***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

35

0961993***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

16/03/2019

36

0972530***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

16/03/2019