198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 17/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0968386***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

2

0336440***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

3

0984359***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

4

0981366***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

5

0966369***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

6

0357818***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

7

0353642***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

8

0965198***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

9

0374662***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

10

0965362***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

11

0382919***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

12

0384098***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

13

0358821***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

14

0965269***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

15

0971584***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

16

0969813***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

17

0336998***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

18

0962859***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

19

0974628***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

20

0977015***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

21

0363149***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

22

0866456***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

23

0393987***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

24

0346546***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

25

0977768***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

26

0868857***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

27

0867536***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

28

0392544***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

29

0392544***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

17/03/2019

30

0333041***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

31

0336736***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

32

0976031***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

33

0337203***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

34

0968191***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

35

0962209***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

36

0367606***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

37

0353292***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

38

0986686***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

39

0988292***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

40

0364946***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

41

0868857***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019

42

0978920***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

17/03/2019