198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 18/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0368846***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

2

0978582***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

3

0364915***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

4

0963563***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

5

0326823***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

6

0346507***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

7

0976213***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

8

0976213***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

9

0964084***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

10

0396774***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

11

0868179***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

12

0868179***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

13

0989491***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

14

0982555***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

15

0982555***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

16

0961731***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

17

0386916***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

18

0374532***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

19

0965291***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

20

0968991***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

21

0355258***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

22

0968369***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

23

0979462***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

24

0962766***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

25

0372412***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

26

0983601***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

27

0395523***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

28

0979478***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

29

0979478***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

30

0395828***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

31

0969971***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

32

0358566***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

33

0326737***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

34

0339347***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

35

0868608***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

36

0966963***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

37

0987829***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

38

0962293***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

39

0386763***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

40

0989630***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

41

0962225***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

42

0357834***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

43

0329447***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

44

0375446***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

45

0982963***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

46

0338301***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

47

0971358***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

18/03/2019

48

0364915***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

49

0965410***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

50

0963103***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

51

0968102***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

52

0978914***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

53

0962044***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

54

0976997***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

55

0983311***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

56

0978321***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

57

0359542***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

58

0357834***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

59

0966988***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

18/03/2019

60

0965269***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

18/03/2019

61

0974220***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

18/03/2019