198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 19/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0335221***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

2

0337079***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

3

0984135***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

4

0968961***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

5

0983738***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

6

0975326***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

7

0975326***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

8

0975857***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

9

0978375***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

10

0353616***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

11

0977046***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

12

0976936***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

13

0343550***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

14

0962293***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

15

0982177***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

16

0985546***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

17

0393892***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

18

0377057***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

19

0334630***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

20

0367775***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

21

0358626***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

22

0965765***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

23

0359544***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

24

0965410***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

25

0973556***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

26

0975355***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

27

0983181***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

28

0979462***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

29

0352412***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

30

0973284***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

31

0982175***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

32

0966798***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

33

0962058***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

34

0366032***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

35

0983404***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

36

0961703***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

37

0***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

38

0383875***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

39

0972646***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

40

0334511***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

41

0965556***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

42

0394856***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

43

0349603***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

44

0382685***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

45

0977686***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

46

0977686***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

47

0963581***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

48

0396636***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

49

0975021***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

50

0982882***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

51

0961382***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

52

0965903***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

53

0326775***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

54

0353768***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

55

0367606***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

56

0963104***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

57

0867648***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

58

0353291***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

59

0866456***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

60

0397322***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

61

0327116***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

62

0393985***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

63

0365969***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

64

0968806***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

65

0975877***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

19/03/2019

66

0389115***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

67

0966859***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

68

0977634***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

69

0327924***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

70

0379941***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

71

0345967***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

72

0335732***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

73

0975355***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

74

0358284***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

75

0353823***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

76

0969971***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

77

0974592***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

78

0357675***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

79

0979965***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

80

0372929***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

81

0326775***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

82

0355258***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

83

0336137***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

84

0353291***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

85

0377169***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

19/03/2019

86

0979596***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

19/03/2019

87

0971024***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

19/03/2019

88

0977447***

Giải nhất

Thẻ cào Viettel mệnh giá 500.000 VNĐ

19/03/2019