198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 20/03/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0366886***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

2

0337079***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

3

0977976***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

4

0975072***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

5

0378382***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

6

0379422***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

7

0342314***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

8

0382563***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

9

0966199***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

10

0387658***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

11

0399770***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

12

0333629***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

13

0963293***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

14

0975925***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

15

0358566***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

16

0977312***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

17

0375446***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

18

0979633***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

19

0966963***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

20

0974393***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

21

0333467***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

22

0869969***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

23

0865287***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

24

0962901***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

25

0982228***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

26

0337759***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

27

0332649***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/03/2019

28

0966210***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

29

0982813***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

30

0979995***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

31

0388289***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

32

0989193***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

33

0358973***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

34

0971374***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

35

0987979***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

36

0964640***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

37

0386249***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

38

0366857***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

39

0363161***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

40

0368582***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

41

0983311***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

42

0975962***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

43

0364785***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/03/2019

44

0966873***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

20/03/2019

45

0983941***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

20/03/2019