198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 22/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0376285***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

2

0975021***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

3

0986372***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

4

0961115***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

5

0866587***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

6

0968307***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

7

0866955***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

8

0372809***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

9

0984346***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

10

0338522***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

11

0966510***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

12

0869826***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

13

0393415***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

14

0964389***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

15

0968450***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

16

0975033***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

17

0937898***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

18

0382600***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

19

0986978***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

20

0972831***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

21

0867702***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

22

0969514***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

23

0987133***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

24

0968615***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

25

0976839***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

26

0989149***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

27

0982845***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

28

0365673***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

29

0969771***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

30

0969771***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

31

0968026***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

32

0968026***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

33

0968443***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

34

0986190***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

35

0379422***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

36

0985686***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

37

0971212***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

38

0355239***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

39

0971212***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

40

0353391***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

41

0388636***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

42

0384863***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

43

0966353***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

44

0971181***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

45

0866456***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

46

0964386***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

47

0985651***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

48

0985651***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

49

0968715***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

50

0962215***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

51

0983432***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

52

0968765***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

53

0968649***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

54

0335520***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

55

0397221***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

56

0963411***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

57

0377169***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

58

0337759***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

59

0357787***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

22/02/2019

60

0981666***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

61

0984346***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

62

0978132***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

63

0966400***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

64

0967378***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

65

0937898***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

66

0983261***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

67

0964567***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

68

0334791***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

69

0972667***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

70

0967329***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

71

0967329***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

72

0395677***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

73

0866456***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

74

0389977***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

75

0968715***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

76

0354286***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

22/02/2019

77

0972831***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

22/02/2019

78

0866652***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

22/02/2019

79

0966007***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

22/02/2019

80

0973229***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

22/02/2019

81

0369879***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

22/02/2019