198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 23/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0983432***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

2

0392081***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

3

0988042***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

4

0971458***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

5

0962222***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

6

0389976***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

7

0969345***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

8

0976839***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

9

0986537***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

10

0327698***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

11

0869826***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

12

0332186***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

13

0962293***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

14

0383875***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

15

0975159***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

16

0981887***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

17

0333365***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

23/02/2019

18

0376498***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

23/02/2019

19

0327698***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

23/02/2019

20

0975159***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

23/02/2019