198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 24/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0986801***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

2

0972902***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

3

0364434***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

4

0326853***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

5

0363002***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

6

0352577***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

7

0967835***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

8

0399994***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

9

0976839***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

10

0974098***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

11

0974098***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

12

0385042***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

13

0968715***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

14

0359092***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

15

0357586***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

16

0377390***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

17

0989889***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

18

0989889***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

19

0347478***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

20

0389977***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

21

0965860***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

22

0352298***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

23

0352611***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

24

0962009***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

25

0396573***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

24/02/2019

26

0961114***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

27

0866955***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

228

0364434***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

29

0976897***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

30

0365489***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

31

0328537***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

32

0365949***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

33

0965860***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

34

0357787***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

24/02/2019

35

0347162***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

24/02/2019