198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 25/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0964629***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

2

0398496***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

3

0398496***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

4

0366691***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

5

0337287***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

6

0982035***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

7

0865583***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

8

0988404***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

9

0986843***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

10

0975021***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

11

0989889***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

12

0382600***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

13

0961511***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

14

0365525***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

15

0969345***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

16

0398858***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

17

0986372***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

18

0363633***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

19

0962727***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

20

0964389***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

21

0971045***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

22

0378539***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

23

0346409***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

24

0346409***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

25

0975877***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

26

0338666***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

27

0352802***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

28

0379422***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

29

0966542***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

30

0961683***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

31

0987945***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

32

0986218***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

33

0969621***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

34

0966831***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

35

0988501***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

36

0963411***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

37

0968434***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

38

0967329***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

39

0349777***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

40

0357176***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

41

0962670***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

42

0355380***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

43

0961827***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

44

0389453***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

45

0392114***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

46

0356411***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

47

0356411***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

48

0962340***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

49

0976523***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

50

0338301***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

51

0985060***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

52

0388182***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

53

0388744***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

54

0388744***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

55

0975755***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

56

0965270***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

25/02/2019

57

0369642***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

58

0374018***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

59

0988404***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

60

0986843***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

61

0989889***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

62

0869780***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

63

0961129***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

64

0978354***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

65

0333728***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

66

0987945***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

67

0961692***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

68

0977433***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

69

0866109***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

70

0974653***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

71

0965989***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

72

0338301***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

73

0338301***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

74

0988007***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

75

0988007***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

76

0865936***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

25/02/2019

77

0985741***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

25/02/2019

78

0396327***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

25/02/2019

79

0386292***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

25/02/2019

80

0985785***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

25/02/2019