198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 26/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0338815***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

2

0338815***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

3

0968450***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

4

0372412***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

5

0982844***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

6

0868093***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

7

0971917***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

8

0971390***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

9

0346409***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

10

0346409***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

11

0355952***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

12

0984135***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

13

0336855***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

14

0962859***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

15

0357787***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

16

0355380***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

17

0334791***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

18

0393864***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

19

0375446***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

20

0981912***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

21

0961129***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

22

0981464***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

23

0968507***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

24

0976089***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

25

0362362***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

26

0388182***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

27

0865831***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

28

0368108***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

29

0985785***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

30

0978158***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

31

0377865***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

32

0969915***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

33

0969915***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

34

0382438***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

26/02/2019

35

0971212***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

36

0965564***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

37

0982260***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

38

0988292***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

39

0386292***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

40

0379422***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

41

0344734***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

42

0354286***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

43

0976839***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

44

0866456***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

45

0346533***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

46

0395677***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

47

0869203***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

48

0396573***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

49

0388744***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

26/02/2019

50

0983261***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

26/02/2019

51

0987244***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

26/02/2019