198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 27/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0868893***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

2

0394688***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

3

0976295***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

4

0326823***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

5

0973820***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

6

0325331***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

7

0325331***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

8

0986145***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

9

0969317***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

10

0969317***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

11

0385719***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

12

0369595***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

13

0395458***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

14

0334214***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

15

0987244***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

16

0964640***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

17

0379426***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

18

0349176***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

19

0392898***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

20

0972256***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

21

0973138***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

22

0973138***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

23

0348992***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

24

0368711***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

25

0368711***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

26

0336932***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

27

0388805***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

28

0968606***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

29

0377396***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

30

0989889***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

31

0983730***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

32

0373275***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

33

0865237***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

34

0357787***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

35

0328696***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

36

0962727***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

37

0969189***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

38

0986372***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

39

0356411***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

40

0387735***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

27/02/2019

41

0866519***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

27/02/2019

42

0395055***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

27/02/2019

43

0383151***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

27/02/2019

44

0973138***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

27/02/2019

45

0869876***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

27/02/2019

46

0376285***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

27/02/2019

47

0969189***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

27/02/2019

48

0389548***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

27/02/2019

49

0969500***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

27/02/2019

50

0388744***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

27/02/2019