198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 28/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0369677***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

2

0329300***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

3

0988113***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

4

0386380***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

5

0971523***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

6

0964797***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

7

0334431***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

8

0349176***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

9

0362272***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

10

0965560***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

11

0988292***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

12

0975877***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

13

0981706***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

14

0388566***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

15

0983181***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

16

0983181***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

17

0368108***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

18

0399443***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

19

0987540***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

20

0365588***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

21

0328696***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

22

0968313***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

23

0974500***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

24

0336863***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

25

0988538***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

26

0977015***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

27

0375406***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

28

0377249***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

29

0346493***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

30

0869826***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

31

0968606***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

32

0961993***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

33

0973545***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

34

0374018***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

35

0346409***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

36

0962727***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

37

0962727***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

38

0362470***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

39

0379422***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

28/02/2019

40

0868815***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

41

0961115***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

42

0979315***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

43

0969573***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

44

0969573***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

45

0868093***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

46

0979420***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

47

0975755***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

48

0981546***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

49

0964908***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

50

0978686***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

51

0986190***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

52

0388566***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

53

0964474***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

54

0963712***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

55

0375406***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

56

0982966***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

57

0987730***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

58

0355380***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

59

0979852***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

60

0979852***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

28/02/2019

61

0987784***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

28/02/2019

62

0964389***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

28/02/2019

63

0335245***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

28/02/2019

64

0989889***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

28/02/2019

65

0399443***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

28/02/2019

66

0961993***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

28/02/2019