iSign Plus
+++++++++++++++++++++++++
         COMPANY
+++++++++++++++++++++++++'
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15030
Monday, 03/10/2022

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
        COMPANY
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15031
Monday, 03/10/2022

~~^^~^^~~~~^^~^^~~~~^^~^^~~
        COMPANY
~~vv~vv~~~~vv~vv~~~~vv~vv~~
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15032
Monday, 03/10/2022

'+""+""+""+""+""+""+""+""+""+
'"        COMPANY        '"
'+""+""+""+""+""+""+""+""+""+
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15033
Monday, 03/10/2022

``````````````````````'_/\_ 
    COMPANY 
'_/\_`````````````````````` 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15034
Monday, 03/10/2022