HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VOICE BRANDNAME + ISIGN VỚI VIETTEL

1. Đối với Khách hàng trực tiếp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ Voice Brandname với Viettel

- Hồ sơ đăng ký cho cuộc gọi quảng cáo:

+ Giấy chứng nhận tên định danh do Cục An toàn thông tin cung cấp.

+ Văn bản cam kết của khách hàng với Viettel về việc sử dụng tên định danh để gọi quảng cáo, gọi đúng mục đích đã báo cáo Cục An toàn thông tin.

+ Đăng ký kinh doanh, CMT chủ sở hữu (đối với khách hàng doanh nghiệp), CMT/CCCD/hộ chiếu (đối với khách hàng cá nhân), các hồ sơ chứng minh thương hiệu, chứng minh bản quyền khác nếu có.

- Hồ sơ đăng ký cuộc gọi không sử dụng mục đích quảng cáo:

+ Văn bản cam kết của khách hàng với Viettel về việc sử dụng tên định danh để gọi không quảng cáo, gọi đúng mục đích cam kết.

+ Đăng ký kinh doanh, CMT chủ sở hữu (đối với khách hàng doanh nghiệp), CMT/CCCD/hộ chiếu (đối với khách hàng cá nhân), các hồ sơ chứng minh thương hiệu, chứng minh bản quyền khác nếu có.

- Đối với Brandname vừa đăng ký cuộc gọi quảng cáo và cuộc gọi không sử dụng mục đích quảng cáo.

+ Giấy chứng nhận tên định danh do Cục An toàn thông tin cung cấp.

+ Văn bản cam kết của khách hàng với Viettel về việc sử dụng tên định danh để gọi quảng cáo và gọi không quảng cáo, gọi đúng mục đích cam kết, đính kèm danh sách thuê bao nào quảng cáo, thuê bao nào không quảng cáo.

+ Đăng ký kinh doanh, CMT chủ sở hữu (đối với khách hàng doanh nghiệp), CMT/CCCD/hộ chiếu (đối với khách hàng cá nhân), các hồ sơ chứng minh thương hiệu, chứng minh bản quyền khác nếu có.

2. Đối với khách hàng ủy quyền cho bên thứ 3 ký hợp đồng sử dụng dịch vụ Voice Brandname với Viettel

- Hồ sơ đăng ký cho cuộc gọi quảng cáo:

+ Giấy chứng nhận tên định danh do Cục An toàn thông tin cung cấp. 

+ Văn bản cam kết khách hàng với bên thứ ba về việc sử dụng tên định danh để gọi quảng cáo, gọi đúng mục đích cam kết và đồng ý ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện ký kết hợp đồng Voice Brandname.

+ Đăng ký kinh doanh, CMT chủ sở hữu (đối với khách hàng doanh nghiệp), CMT/CCCD/hộ chiếu (đối với khách hàng cá nhân) của các bên trong nhóm ủy quyền, các hồ sơ chứng minh thương hiệu, chứng minh bản quyền khác nếu có.

- Hồ sơ đăng ký cuộc gọi không sử dụng mục đích quảng cáo:

+ Giấy ủy quyền giữa khách hàng và bên thứ ba.

+ Văn bản cam kết khách hàng với bên thứ ba về việc sử dụng tên định danh để gọi quảng cáo, gọi đúng mục đích cam kết và đồng ý ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện ký kết hợp đồng Voice Brandname.

+ Đăng ký kinh doanh, CMT chủ sở hữu (đối với khách hàng doanh nghiệp), CMT/CCCD/hộ chiếu (đối với khách hàng cá nhân) của các bên trong nhóm ủy quyền, các hồ sơ chứng minh thương hiệu, chứng minh bản quyền khác nếu có.

- Đối với Brandname vừa đăng ký cuộc gọi quảng cáo và cuộc gọi không sử dụng mục đích quảng cáo

+ Giấy chứng nhận tên định danh do Cục An toàn thông tin cung cấp.

+ Văn bản cam kết khách hàng với bên thứ ba về việc sử dụng tên định danh để gọi quảng cáo, gọi đúng mục đích cam kết và đồng ý ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện ký kết hợp đồng Voice Brandname, đính kèm danh sách thuê bao nào quảng cáo, thuê bao nào không quảng cáo.

+ Đăng ký kinh doanh, CMT chủ sở hữu (đối với khách hàng doanh nghiệp), CMT/CCCD/hộ chiếu (đối với khách hàng cá nhân) của các bên trong nhóm ủy quyền, các hồ sơ chứng minh thương hiệu, chứng minh bản quyền khác nếu có.

3. Sau khi hoàn thành mục 1 hoặc mục 2, khách hàng tiến hành thay đổi nội dung chữ ký và sử dụng dịch vụ